Regulamin Sklepu internetowego pina.pl

 

W poniższym dokumencie możecie się Państwo zapoznać z zasadami sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego pina.pl (zwanego dalej „Sklepem internetowym”), adres korespondencyjny i dane kontaktowe: Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, tel.: 606 841 469,     e-mail biuro@pina.pl - przez spółkę PINA Kmieć Spółka Jawna w Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, NIP: 657-293-34-40, oraz warunkami świadczenia usług nieodpłatnych.

W celu realizacji Państwa zamówień oraz informowania Państwa o bieżących ofertach naszego Sklepu internetowego, przetwarzamy Państwa dane osobowe, zasady tego przetwarzania są szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.

Prosimy pamiętać o możliwości zapisania lub wydrukowania niniejszego regulaminu.

 

[Definicje]

§1

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

1)     Regulamin – niniejszy regulamin,

2)     Sprzedawca – oznacza spółkę PINA Kmieć Spółka Jawna, Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000697270, posiadającą numer NIP: 657-293-34-40, będącą właścicielem sklepu,

3)     Strona sklepu internetowego/Sklep internetowy – oznacza stronę internetową działającą pod domeną www.pina.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową.

4)     Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze strony Sklepu internetowego, w tym również osoba, która posiada Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

5)     Konto – należący do Klienta panel, którego administratorem jest Sprzedawca. Panel ten uruchamiany jest po dokonaniu procesu rejestracji. Są w nim przechowywane informacje dotyczące w szczególności historii zamówień oraz pokwitowania,

6)     Rejestracja – procedura zakładania Konta,

7)     Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów, które Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym,

8)     Dzień roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

9)     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

[Rejestracja i prowadzenie Konta]

§2

1.        W celu realizacji zamówienia niezbędna jest Rejestracja w Sklepie internetowym a także poprawne wypełnienie formularza zamówienia, który dostępny jest dla Klienta po dodaniu przez niego produktu/ów do Koszyka.

2.        Konto utworzone dla Klienta w wyniku dokonanej Rejestracji może być używane jedynie przez niego. Zabronione jest udostępnianie Konta innym osobom.

3.        Podczas procesu Rejestracji, wypełniając formularz rejestracyjny podać należy następujące dane:

1)      adres e-mail,

2)      imię,

3)      nazwisko,

4)      adres korespondencyjny,

5)      numer telefonu.

4.        W formularzu rejestracyjnym w sposób wyraźny oznaczone są informacje, których podanie jest wymagane aby założyć Konto.

5.        Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail Klienta, który Klient podał w formularzu, niezwłocznie wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca Rejestrację.

6.        Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci utrzymania Konta Klienta, która to usługa jest bezpłatna, a do zawarcia umowy o jej świadczenie dochodzi w chwili, w której Klient otrzyma wiadomość, o której mowa w ust. 4 powyżej. Przedmiotowa umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient może ją wypowiedzieć w każdym czasie i bez podawania przyczyn. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia, albo wyrażenie przez Klienta żądania usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. Aby rozwiązać umowę należy wysłać e-mail na adres: biuro@pina.pl. Jeżeli oświadczenie lub żądanie wysunięto w czasie realizacji przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep Internetowy, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają niezwłocznie usunięte.

7.        Niedozwolone jest zamieszczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym na Koncie.

[Składanie zamówień]

§3

1.     Informacje, które znajdują się na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

2.      Składanie zamówień w Sklepie internetowym możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.      Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez dodanie towaru do koszyka z oznaczeniem ilości towaru, a także, w uzasadnionych przypadkach, rozmiaru lub koloru.

4.      Po dodaniu towarów do koszyka Klient może zweryfikować dodane do koszyka towary, może je również usunąć, a także zapoznać się z całkowitą ceną zamówienia. Na tym etapie możliwe jest także wpisywanie kodów rabatowych. W następnym kroku Klient wskazuje adresy dostawy i ewentualnie adres do wystawienia faktury. Następnie Klient wybiera sposób dostawy poznając jednocześnie koszty dostawy. Dla skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto, która to kwota obejmuje cenę za towar oraz koszty dostawy.

5.      Przed złożeniem zamówienia, zaznaczając odpowiedni checkbox, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu ze strony i zapisania go na swoim komputerze.

6.      Przesłanie Sprzedawcy zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem mu oferty zawarcia Umowy.

7.      Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

8.       Sprzedawca wysyła Klientowi e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, które to potwierdzenie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta.

9.       Klient zostaje poinformowany o zmieniającym się statusie zamówienia poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, podany przez Klienta w procesie rejestracyjnym.

10.   Czas realizacji zamówienia trwa co do zasady do trzech dni roboczych. Czas ten liczony jest od dnia, w którym Klient złożył zamówienie, które ma być opłacone gotówką lub od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, jeśli Klient wybrał płatność przelewem. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

11.   Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub jeśli uzgodnienia takie nie są możliwe – celem odstąpienia od realizacji zamówienia.

[Płatności i dostawa]

§4

1.     Ceny towarów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto z doliczonym podatkiem VAT. Klient ponosi też koszty przesyłki, które różnią się w zależności od wybranego przezeń sposobu dostawy, wskazywanego w trakcie składania zamówienia i dodawanego do ceny towarów na końcu zamówienia.

2.    Zamówienia realizowane są co do zasady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla przesyłek zagranicznych stosuje się cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku wysyłki za granicę nie ma możliwości wybrania płatności za pobraniem.

3.   Ceny przesyłek krajowych określone są w załączniku do niniejszego regulaminu.

4.      W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki krajowej naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru. W przypadku przesyłek zagranicznych, koszt wysyłki, określony w załączniku do Regulaminu, zależny jest od wagi przesyłki.

5.     Czas dostawy przez firmę kurierską na terenie kraju wynosi co do zasady 1- 2 dni roboczych. W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostawy przez firmę kurierską wynosi co do zasady od 4 do 8 dni roboczych, w zależności od kraju dostawy.

6.       Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient ma prawo zweryfikować czy opakowanie, w którym dostarczono towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie i jeśli stwierdzi uszkodzenia może sporządzić protokół oraz skontaktować się ze Sklepem internetowym.

7.       Klient może zdecydować się na jedną z następujących form płatności:

1)      przelew bankowy – bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy, której Klient dokonuje po złożeniu zamówienia, a przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o numerze konta, całkowitym koszcie oraz tytule do zapłaty;

2)      przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta;

3)      gotówką za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki, opcja ta możliwa jest wyłącznie w przypadku przesyłek krajowych.

8.       Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Zamówienie zostanie anulowane jeśli w tym czasie należna kwota nie zostanie zapłacona Sprzedawcy.

9.       Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub faktura VAT  w zależności od wybranej opcji w formularzu zamówienia. Fakturę VAT w tradycyjnej formie, Sprzedawca dołącza do zamówienia.

10.   Klient, dokonując wpłaty na konto Sprzedawcy, w tytule przelewu powinien wpisać numer zamówienia, który otrzymał w automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail oraz imię i nazwisko osoby, która złożyła zamówienie.

[Odstąpienie od Umowy]

§5

1.       Klient, który jest Konsumentem może bez podania przyczyn odstąpić od zawartej Umowy, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Zwrotowi nie podlegają jednak świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2.       Aby 14-dniowy termin został zachowany, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem niniejszego terminu na adres: Pina Kmieć Spółka Jawna, Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny lub na adres email: biuro@pina.pl.

3.       W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Klient może wykorzystać wzór  oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem:

1)      Formularz Zwrotu Towaru.docx

2)      Formularz Zwrotu Towaru.pdf

4.       Najwygodniejszym sposobem odstąpienia od umowy jest złożenie stosownego oświadczenia za pośrednictwem Konta, tj. po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie internetowym, wyborze zakładki Twoje Konto a następnie Historia i Szczegóły Zamówień i zaznaczeniu checkbox’a w odpowiednim zamówieniu, obok produktu, który Klient chce zwrócić i wpisaniu w wymaganym polu numeru rachunku do dokonania przelewu za zwracany towar a następnie kliknięciu przycisku „Żądanie zwrotu”. W systemie Sklepu internetowego, po zmianie statusu żądania na „Oczekiwanie na paczkę”, wygenerowany zostaje formularz zwrotu, którego wydruk załączyć należy do zwracanego towaru. Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową o otrzymaniu przesyłki ze zwracanym towarem.

5.       W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

6.       Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towary objęte Umową, których dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Żeby zachować termin wystarczające jest odesłanie towaru przed jego upływem.

7.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.       Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie ale w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.    Jeżeli Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, jeżeli odstąpi od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

11.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

[Wymiana]

 

§6

 

1.       Klient ma możliwość wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od momentu odebrania paczki od kuriera, pod warunkiem, że Sprzedawca dysponuje towarem, na który miałaby nastąpić wymiana. W celu wymiany towaru należy skontaktować się ze sprzedawcą drogę e-mailową podając numer zamówienia oraz informacje dotyczące wymiany tj. rozmiar, na który ma nastąpić wymiana lub kolor. Wymiana może dotyczyć jedynie tego samego modelu towaru. Po otrzymaniu odpowiedzi ze sklepu o tym, że towar, na który ma nastąpić wymiana jest dostępny i został zarezerwowany, Klient powinien wypełnić formularz wymiany i wraz z towarem odesłać go na adres: Pina Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny. Koszty wymiany - odsyłki oraz ponownej wysyłki ponosi Klient.

Formularz wymiany do pobrania dostępny jest pod linkiem: 

1)       Formularz Wymiany.docx

2)       Formularz Wymiany.pdf

2.       Wymieniany (odsyłany przez Klienta) towar nie powinien nosić śladów użytkowania (w tym zabrudzeń po kosmetykach, makijażu ), plam oraz uszkodzeń mechanicznych. Powinien posiadać oryginalnie przymocowany komplet metek.

 

[Reklamacja]

§7

1.       Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar, który pozbawiony jest wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.       Jeżeli Towar ma wadę, Klient:

1)       może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz była już przez Sprzedawcę wymieniona lub przez niego naprawiana, albo też Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady ograniczenie to nie ma zastosowania. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia jego żądania,

2)       może żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub do usunięcia wady w rozsądnym czasie bez stwarzania nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3.       Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności z Umową towaru wadliwego w sposób, który wybrał Klient jest niemożliwe lub gdy w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową, doprowadzenie do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

4.       Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: PINA Kmieć sp.j. Zgórsko, ul. Leśna 15, 26-052 Sitkówka-Nowiny lub na adres mailowy: biuro@pina.pl. Dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (zawierającym wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie wady towaru) nie jest obligatoryjne, ale znacząco usprawnia i skraca proces reklamacji. Klient może skorzystać ze wzoru dostępnego pod linkiem:

1)      Formularz Reklamacyjny.docx

2)      Formularz Reklamacyjny.pdf

5.       Jeżeli podane przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie, koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.

6.       Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia przez Klienta. Jeżeli w tym terminie Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał je za uzasadnione.

7.       O rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia Sprzedawca powiadomi Klienta drogą mailową lub korespondencyjnie na adres podany przez Klienta w reklamacji.

8.       Jeżeli sposób załatwienia reklamacji wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

9.       Klient wykonujący uprawnienie z tytułu rękojmi, zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego towar na adres Sprzedawcy. Koszty dostarczenia wadliwego towaru przez Klienta, który jest Konsumentem, ponosi Sprzedawca.

10.    Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi Klient może złożyć również na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego: biuro@pina.pl.

[Gwarancja]

§8

1.       Towary, które Sprzedawca oferuje w Sklepie internetowym, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

2.       Do towarów objętych gwarancją, Sprzedawca każdorazowo dołącza informację dotyczącą istnienia i treści gwarancji.

 [Warunki techniczne i pomoc techniczna]

§9

1.       Żeby korzystać ze Sklepu internetowego wymagany jest dostęp Klienta do urządzenia, które podłączone jest do sieci Internet i obsługuje zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.       W przypadku problemów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej, Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej. Zapytania w tym zakresie wysyłać można na adres: biuro@pina.pl.

[Newsletter]

§10

1.       W celu otrzymywania Newslettera nie trzeba posiadać Konta.

2.       Na przesyłanie Newslettera Klient może się również zgodzić poprzez wpisanie swojego adresu email w stopkę Newslettera.

3.       W czasie procesu Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu email również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby wysyłania Klientowi informacji handlowych, dotyczących usług i towarów, które oferuje Sprzedawca (dalej: „Newsletter”).

4.       Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy, na adres mailowy Klienta, informacji o dodaniu tego adresu do listy mailingowej Sprzedawcy.

5.       Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Rezygnacji można dokonać poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji na adres mailowy: biuro@pina.pl lub też poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości Newslettera, którą otrzymuje Klient.

 

[Postanowienia końcowe]

§11

1.       Niniejszy regulamin stanowi część treści zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę Umowy. Jego treść może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Strony sklepu internetowego. Regulamin dostępny jest pod linkiem: Regulamin.pdf

2.       W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub w celu usprawnienia działania Sklepu internetowego lub poprawy ochrony prywatności Klientów lub celem zapobiegania nadużyciom, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Sprzedawca informuje Klientów o wprowadzonych zmianach drogą mailową. W załączniku e-maila, Sprzedawca zamieszcza odnośnik do tekstu nowego Regulaminu. Ta wersja wiąże Klientów posiadających Konto, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują przesłanej im treści Regulaminu. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu, usuwa on Konto Klienta i wykorzystywane dane i przesyła mu informację o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z treścią Regulaminu sprzed zmian.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.       W przypadku Umów, które Sprzedawca zawiera z Klientami, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy dojdzie do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

5.       Właściwe w sprawach sporów związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy są sądy powszechne. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur znaleźć można między innymi w siedzibach odpowiednich instytucji a także na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1)      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

2)      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

3)      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stoją na w sprzeczności z możliwością powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które regulują ochronę praw konsumentów.

7.       Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część. Zmiana załącznika zawierającego cennik przesyłek nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

 Załączniki:

- Cennik-przesyłek-Pina.pdf

 

Data pierwszego opublikowania Regulaminu: 17.09.2018 r.